• Tax Flash nr. 39
Article:

Tax Flash nr. 39

22 octombrie 2020

Ordinul nr. 3632/2020 privind stabilirea unor competențe de efectuare a verificării documentare

În Monitorul Oficial nr. 921 din 9 octombrie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 3632/2020 privind stabilirea unor competențe de efectuare a verificării documentare care este în vigoare de la 9 octombrie 2020.

Potrivit ordinului, se acordă competența de efectuare a verificării documentare tuturor funcționarilor publici cu atribuții de inspecție fiscală din cadrul ANAF.

Totodată, se acordă competența de efectuare a verificării documentare și funcționarilor publici din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală.

Hotărârea nr. 864/2020 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016

În Monitorul Oficial nr. 956 din 16 octombrie 2020 a fost publicată Hotărârea nr. 864/2020 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 care a intrat în vigoare în aceeași zi.

Potrivit hotărârii, sunt actualizate normele metodologice în vederea corelării cu prevederile Codului Fiscal, ca urmare a modificărilor succesive aduse acestuia. Astfel, cele mai importante modificări prevăzute sunt următoarele:

       1. Impozit pe profit:

 • completarea tipurilor de exemple de cheltuieli considerate deductibile la calculul rezultatului fiscal, fiind introduse în această categorie și cheltuielile înregistrate de contribuabili ca urmare a participării la operaţiuni compensatorii privind contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;

 

      2. TVA:

 • modificarea exemplului nr. 2 de la pct. 4 alin. (5) din norme în vederea corelării cu prevederile art. 310 și 316 din Codul fiscal care prevăd că persoana fizică care depășește în cursul anului plafonul de scutire trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA. În acest sens, indiferent dacă cea de-a doua tranzacție este scutită sau taxabilă, persoana fizică devine persoană impozabilă după această tranzacție și trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA dacă valoarea cumulată a celor două tranzacții depășește plafonul de scutire, întrucât prima operațiune efectuată ar fi fost taxabilă;
 • clarificări cu privire la regimul TVA aplicabil bunurilor acordate în mod gratuit. Astfel, se menționează că nu constituie livrare de bunuri, transferul alimentelor destinate consumului uman, aflate aproape de expirarea datei durabilității minimale, în situația în care acesta este efectuat potrivit prevederilor legale privind diminuarea risipei alimentare;
 • introducerea unei secțiuni cuprinzând dispoziții pentru aplicarea regulilor referitoare la cupoanele valorice;
 • se actualizează trimiterea la prevederea din Codul fiscal în ceea ce privește momentul în care intervine faptul generator de taxă pentru avansul perceput pentru transmiterea folosinţei bunurilor în cadrul unui contract de leasing;
 • introducerea unor dispoziții cu privire la regimul TVA aferent operațiunilor de administrare a creditelor și/sau administrare a garanțiilor de credit, realizate în cadrul contractelor de credit sindicalizat;
 • cu privire la situația în care persoana impozabilă realizează o ajustare pozitivă sau, după caz, trebuie să efectueze o ajustare negativă a taxei deductibile se prevede că ajustarea se poate realiza atât pentru alocarea de bunuri cât și alocarea de servicii neutilizate pentru operațiuni care dau drept de deducere și ulterior alocarea acestora pentru realizarea de operațiuni care nu dau drept de deducere. Similar, se face ajustarea TVA aferentă bunurilor/serviciilor în cazul anulării înregistrării în scopuri de TVA;
 • includerea pensiilor ocupaționale în categoria fondurilor speciale de investiții, pentru a căror administrare se aplică scutirea de TVA;
 • introducerea unei prevederi cu privire la posibilitatea ajustării în favoarea persoanei impozabile a taxei aferente bunurilor de capital, în ipoteza reînregistrării în scopuri de TVA a acesteia după ce a avut codul de TVA anulat în anumite condiții, dacă bunurile de capital au fost utilizate pentru realizarea de operațiuni cu drept de deducere, altele decât cele constând în livrarea în regim de taxare a bunurilor respective, pe perioada în care persoana a avut codul anulat;
 • în cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA la atingerea sau depășirea plafonului sau dacă optează pentru înregistrare, deși cifra de afaceri realizată este inferioară plafonului de scutire, înregistrarea va fi considerată valabilă începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care se solicită înregistrarea;
 • în cazul persoanelor impozabile care sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA (declară că urmează să atingă o anumită cifră de afaceri) sau optează pentru înregistrare, deși cifra de afaceri realizată este inferioară plafonului de scutire, nu se mai aplică criteriile și procedura de evaluare a intenției și capacității de a desfășura activități economice.

 

       3. Accize:

 • în vederea autorizării unui antrepozit fiscal de producție sau de depozitare de produse energetice se prevede că se poate realiza calibrarea atât de Biroul Român de Metrologie Legală cât și de un laborator de metrologie agreat de acesta;
 • introducerea unor prevederi prin care patrimoniul de afectațiune va fi luat în considerare ca valoarea capitalului social minim subscris și vărsat;
 • modificarea unor prevederi referitoare la modalitatea de constituire a garanțiilor;
 • introducerea unor prevederi referitoare la modul de executare a garanțiilor;
 • introducerea unor precizări privind limita minimă până la care poate fi redusă garanția în cazul antrepozitarilor autorizați;
 • se stabilește nivelul capitalului social minim subscris și vărsat în cazul producției de băuturi fermentate, altele decât bere și vinuri (de maxim 1000 hl pe an) la 15.000 lei;
 • adăugarea unei noi condiții pentru eliberarea autorizației de utilizator final de către autoritatea vamală teritorială, și anume, ca solicitantul să nu înregistreze obligaţii fiscale restante la A.N.A.F;
 • pentru o completare corectă a situației lunare centralizatoare a achizițiilor de produse accizabile în aplicația EMCS-RO stocuri, respectiv pentru ca stocul final să fie cel corect existent efectiv la operatorul economic, este introdusă rubrica “Cantități ieșite” din cadrul anexei nr. 19 de la Titlul VIII din Normele metodologice.