Additionally, paste this code immediately after the opening tag:
  • Tax & Legal Flash nr. 56
Article:

Tax & Legal Flash nr. 56

11 mai 2021

Ordonanța de urgență nr. 36/2021 privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate, însoțite de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată și sigiliul electronic calificat al angajatorului în domeniul relațiilor de muncă, și pentru modificarea și completarea unor acte normative, Ordonanța de urgență nr. 37/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii și Ordinul nr. 632/2021 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată"

 

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 474 din 06.05.2021 au fost publicate Ordonanța de urgență nr. 36/2021 privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate, însoțite de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată și sigiliul electronic calificat al angajatorului în domeniul relațiilor de muncă, și pentru modificarea și completarea unor acte normative („OUG nr. 36/2021”) și Ordonanța de urgență nr. 37/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii („OUG nr. 37/2021”), ordonanțe care au intrat în vigoare în data de 6 mai 2021.

 

I. Prin adoptarea OUG nr. 36/2021 au fost dispuse următoarele măsuri de interes în domeniul dreptului muncii:

 

  • la încheierea contractului individual de muncă/actului adițional la contract, părțile pot opta să utilizeze semnătura electronică avansată sau semnătura electronică calificată, însoțită de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată și sigiliul electronic calificat al angajatorului;
  • angajatorul poate opta pentru utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate, însoțită de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată și sigiliul electronic calificat al angajatorului, pentru întocmirea tuturor înscrisurilor/documentelor din domeniul relațiilor de muncă rezultate la încheierea contractului individual de muncă, pe parcursul executării acestuia sau la încetarea contractului individual de muncă, în condițiile stabilite prin regulamentul intern și/sau contractul colectiv de muncă aplicabil, potrivit legii;
  • în raporturile angajatorului cu instituțiile publice, la întocmirea înscrisurilor/documentelor din domeniul relațiilor de muncă/securității și sănătății în muncă, angajatorul poate utiliza semnătura electronică avansată sau semnătura electronică calificată, însoțită de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată și sigiliul electronic calificat
  • modificarea definiției telemuncii prin eliminarea sintagmei „cel puțin o zi pe luna”. Astfel, în lumina noilor modificări, telemunca este definită ca fiind forma de organizare a muncii prin care salariatul, în mod regulat și voluntar, își îndeplinește atribuțiile specifice funcției, ocupației sau meseriei pe care o deține în alt loc decât locul de muncă organizat de angajator, folosind tehnologia informației și comunicațiilor.

 

II. Prin adoptarea OUG nr. 37/2021 au fost dispuse eliminarea obligativității întocmirii fișei postului, a condicii de prezență și a regulamentului intern pentru microîntreprinderile care au mai puțin de nouă angajați.

 

În Monitorul Oficial nr. 464 din 4 mai 2021 a fost publicat Ordinul nr. 632/2021 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată".

Ordinul prevede actualizarea formularului D300, urmare a modificărilor aduse de Legea 296/2020. Noul model al decontului de TVA se utilizează începând cu declararea obligațiilor fiscale aferente lunii iunie 2021. Principalele modificări prevăzute în Ordin sunt:

  • În partea introductivă a decontului a fost introdusă o căsuță nouă numită Decont consolidat de TVA, depus de reprezentantul grupului fiscal unic, constituit potrivit art.269 alin.(9) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ce va fi bifată de către reprezentantul grupului fiscal la completarea decontului de taxă consolidat.
  • Nu se preiau în decont la rândul 40 sumele reprezentând TVA care, la data depunerii decontului, nu sunt considerate restante conform art. 157 alin. (2) din Codul de procedură fiscală sau potrivit altor legi. Sumele care devin ulterior restante se cuprind în decontul perioadei fiscale în care intervine această situație. Conform vechilor prevederi, taxa de plată cumulată nu includea sumele neachitate la bugetul de stat până la data depunerii decontului, din diferențele de TVA de plată stabilite de organele de inspecție fiscală prin decizii a căror executare a fost suspendată de instanțele de judecată, potrivit legii, în perioadele în care este suspendată executarea deciziei.