• Tax Flash nr. 60
Article:

Tax Flash nr. 60

17 septembrie 2021

In Monitorul Oficial nr. 832/31 august 2021 au fost publicate Ordonanta nr. 8/2021 privind modificarea Codului fiscal si Ordonanta nr. 11/2021 privind modificarea Codului de procedura fiscala. Prezentam in continuare cele mai importante modificari:

MODIFICARI ALE CODULUI FISCAL

       I. IMPOZIT PE PROFIT

Principalele modificari din perspectiva impozitului pe profit sunt:

 • Conditiile pentru neimpozitarea dividendelor primite din statele membre ale Uniunii Europene prevazute la art. 24 Cod fiscal se completeaza cu prevederi referitoare la  plata unui alt impozit care substituie impozitul pe profit, drept conditie care trebuie indeplinita pentru neimpozitarea dividendelor.
 • Se abroga prevederea introdusa prin Legea nr. 296/2020 privind deducerea integrala a ajustarilor pentru deprecierea creantelor ce sunt neincasate intr-o perioada ce depaseste 270 de zile de la data scadentei, ce ar fi trebuit sa intre in vigoare la 1 ianuarie 2022. In acelasi timp, incepand cu 1 ianuarie 2022 se majoreaza de la 30% la 50% limita de deductibilitate a acestor ajustari pentru deprecierea creantelor, daca sunt indeplinite cumulativ conditiile.
 • Se modifica prevederile de la art. 43 Cod fiscal cu privire la declararea, retinerea si plata impozitului pe dividende distribuite catre o persoana juridica romana si neachitate, prin eliminarea referintei la anul in care s-au aprobat situatiile financiare anuale si inlocuirea cu referinta la anul in care s-a aprobat distribuirea dividendelor.
 • Incepand cu anul fiscal 2022 si pana in anul fiscal 2026 inclusiv, contribuabilii care aplica sistemul de declarare si plata anticipata a impozitului pe profit si care beneficiaza de stimulente fiscale pentru mentinerea / cresterea capitalurilor proprii conform OUG nr. 153/2020, efectueaza plata anticipata pentru trimestrul I al fiecarui an fiscal la nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil al perioadei pentru care se efectueaza plata anticipata.

‚Äč       II. IMPOZIT PE VENIT SI CONTRIBUTII SOCIALE OBLIGATORII

 • Se introduce posibilitatea angajatorului rezident fiscal roman sau a angajatorului care nu este rezident fiscal roman, dar care intra sub incidenta legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, de a opta pentru calculul, retinerea si plata contributiilor sociale obligatorii (CAS, CASS si CAM) in cazul persoanelor fizice care obtin avantaje in bani si/sau in natura de la terti care nu sunt rezidenti fiscali romani (prevedere aplicabila incepand cu veniturile aferente lunii octombrie 2021).
 • Se aduc clarificari cu privire la modul de determinare a venitului net din chirii (norma de venit sau sistem real), in functie de numarul de camere inchiriate in scop turistic.
 • Se clarifica modalitatea de calcul al impozitului datorat pentru veniturile din jocuri de noroc caracteristice cazinourilor, cluburilor de poker, slot-machin si lozuri, care au o valoare mai mare decat plafonul neimpozabil de 66.750 lei, prin scadarea sumei de 667,5 lei din rezultatul obtinut dupa aplicarea baremului asupra venitului brut.
 • S-a introdus posibilitatea depunerii de catre contribuabil a formularului 230 „Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat" la entitatile nonprofit/unitatile de cult care vor transmite organului fiscal competent, prin mijloace electronice, un formular centralizat cu toate cererile primite de la contribuabili.

       III. IMPOZIT PE VENITURILE OBTINUTE DE NEREZIDENTI DIN ROMANIA

Principalele modificari introduse privind impozitul pe veniturile obtinute de nerezidenti fac referire la urmatoarele:

 • Similar cu prevederile aplicabile dividendelor distribuite catre o persoana juridica romana, sunt aduse clarificari privind momentul la care se retine, declara si plateste impozit pentru dividendele distribuite catre persoane nerezidente, dar neplatite. Astfel, impozitul se calculeaza si se plateste pana la 25 ianuarie a anului urmator celui in care s-a aprobat distribuirea dividendelor, respectiv pana la data de 25 a primei luni a anului fiscal modificat urmator anului in care s-a aprobat distribuirea dividendelor, si nu urmator anului in care s-au aprobat situatiile financiare, asa cum era prevazut anterior.
 • Referitor la conditiile de aplicare a scutirii de impozit in Romania pentru veniturile din dividende obtinute de persoane juridice rezidente intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, este extinsa conditia cu privire la obligatia persoanei juridice straine beneficiare / platitorului de venit de a plati exclusiv impozit pe profit, prin introducerea scutirii de impozit a dividendelor platite de catre persoana juridica rezidenta catre actionarul sau nerezident, in cazul in care atat persoana nerezidenta, cat si persoana juridica rezidenta sunt supuse impozitului pe profit, sau unui substitut al acestuia (impozit pe veniturile microintreprinderii, impozit specific, in cazul persoanelor juridice romane platitoare de venit).
 • Se introduce o noua scutire de impozit, pentru dividendele distribuite de un rezident roman catre o persoana juridica rezidenta intr-un stat membru al Spatiului Economic European (altul decat statele membre ale Uniunii Europene), respectiv Islanda, Liechtenstein, Norvegia, daca persoana juridica straina beneficiara a dividendelor detine, la data platii, minimum 10% din titlurile de participare ale persoanei juridice romane, pe o perioada de cel putin 1 an.
 • Se prevede ca se accepta certificatul de rezidenta fiscala, insotit de o traducere autorizata in limba romana, in copie conforma cu originalul si mentiunea ca originalul sau copia legalizata a certificatului se afla la platitorul de venit / persoana juridica romana ale carei titluri de valoare sunt instrainate / sediul permanent din Romania / persoana juridica din Romania unde persoana fizica nerezidenta a fost detasata, daca certificatul de rezidenta fiscala se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanta la organul fiscal.
 • Se clarifica obligatia depunerii Declaratiei anuale informative privind impozitul retinut la sursa/veniturile scutite pe beneficiari de venit nerezidenti (Formular 207) si de catre platitorii de venituri cu regim de retinere la sursa a impozitelor, atunci cand impozitul datorat de nerezident este suportat de catre platitorul de venit.

       IV. TVA

In ceea ce priveste taxa pe valoarea adaugata, principalele modificari sunt urmatoarele:

 • Modificarea definitiilor pentru “ vanzarea intracomunitara de bunuri la distanta” si “vanzare la distanta de bunuri importate din teritorii terte sau tari terte” pentru conformarea cu noile reguli TVA privind comertul electronic.
 • Introducerea unor noi prevederi conform carora:
 • Persoana impozabila care are sediul activitatii economice in afara Romaniei, dar care este stabilita in Romania printr-un sediu fix, care nu este inregistrata si nici nu are obligatia sa se inregistreze in scopuri de TVA, trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA daca opteaza pentru aplicarea regimului special UE (OSS).
 • Persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania, daca nu este inregistrata si nu este obligata sa se inregistreze conform art. 316, poate solicita sa se inregistreze, in cazul in care opteaza pentru aplicarea regimului special UE (OSS).

       V. IMPOZITE SI TAXE LOCALE

Principalele modificari din perspectiva impozitelor si taxelor locale sunt urmatoarele:

 • Se modifica modul de calcul al impozitului pe cladirile cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice, prin eliminarea conditiei actuale referitoare la deducerea cheltuielilor cu utilitatile.
 • Se introduc noi prevederi privind depunerea in format electronic la organul fiscal a actelor de instrainare-dobandire a unui mijloc de transport, intocmite in forma electronica si semnate cu semnatura electronica calificata.

MODIFICARI ALE CODULUI DE PROCEDURA FISCALA

Ordonanta nr. 11/2021 aduce modificari semnificative Codului de procedura fiscala, regasiti mai jos cele mai importante modificari:

 • Se instituie o noua obligatie in sarcina contribuabililor, aceea de a depune la organul fiscal o declaratie informativa care cuprinde informatii din evidenta contabila si fiscala, denumita fisierul standard de control fiscal (SAF-T). De asemenea, se introduc sanctiuni pentru nedepunerea raportarii SAF-T.
 • Se introduce obligativitatea inrolarii in Spatiul Privat Virtual pentru contribuabilii/platitorii persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica, precum si persoane fizice care desfasoara o profesie liberala sau exercita o activitate economica in mod independent, incepand cu data de 1 martie 2022.
 • Declaratiile fiscale pot fi corectate si dupa anularea rezervei verificarii ulterioare ori de cate ori printr-o hotarare judecatoreasca definitiva sunt dispuse masuri care implica modificarea bazei de impunere sau stabilirea de diferente de obligatii fiscale suplimentare. 
 • Se reglementeaza posibilitatea de a solicita corectarea documentelor de plata. Astfel, se considera valabila plata obligatiilor fiscale efectuata catre alt buget decat cel al carui venit este creanta fiscala platita, cu conditia ca plata sa nu fi stins creantele datorate bugetului in care s-a incasat suma platita eronat.
 • Rambursarea de TVA solicitata prin deconturile cu suma negativa se va face cu control ulterior, in baza unei analize de risc, cu anumite exceptii.
 • Esalonarea simplificata introdusa prin OUG nr. 181/2020 devine o masura permanenta, de la  1 octombrie 2021.
 • Sunt extinse situatiile de anulare a obligatiilor accesorii introduse prin OUG 69/2020 pentru obligatiile fiscale cu scadenta anterioara datei de 31 martie 2020 si individualizate in decizii de impunere emise ca urmare a unei inspectii fiscale sau verificarii situatiei fiscale personale incepute dupa data intrarii in vigoare a OUG 69/2020 (14 mai 2020).