Legea nr. 367/2022 privind dialogul social | LegalFlash 83

Legea nr. 367/2022 privind dialogul social | LegalFlash 83


Legea nr. 367/2022 privind dialogul social

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 1238 din data de 22.12.2022 a fost publicată Legea nr. 367/2022 privind dialogul social, lege care a intrat în vigoare la data de 25.12.2022 („Legea nr. 367/2022”). Începând cu aceeași data se abroga în mod expres Legea dialogului social nr. 62/2011, cu modificările și completările ulterioare.

 

Prin adoptarea Legii nr. 367/2022 au fost aduse modificări substanțiale față de legislația precedentă, iar cele mai de interes măsuri adoptate vizează:

I. Constituirea, organizarea şi funcţionarea organizaţiilor sindicale

Se  modifică numărul minim de angajați care este necesar pentru constituirea unui sindicat, fiind necesar un număr de cel puţin 10 angajaţi/lucrători din aceeaşi unitate sau de cel puţin 20 de angajaţi/lucrători din unităţi diferite ale aceluiaşi sector de negociere colectivă.

În unităţile unde nu sunt constituite organizaţii sindicale, angajatorul trebui să permită organizarea unei sesiuni publice de informare privind drepturile individuale şi colective ale angajaţilor/lucrătorilor, cel puțin o dată pe an, la cererea federaţiilor sindicale din sectorul de negociere colectivă al unităţii respective, cu invitarea reprezentanţilor acestor federaţii.

II. Alegerea, atribuțiile și protecția reprezentanților salariaților

Interesele angajaţilor/lucrătorilor pot fi promovate şi apărate de reprezentanţii lor, aleşi şi mandataţi special în acest scop.

La nivelul angajatorului la care nu există un sindicat, angajații pot constitui un grup de inițiativă care elaborează procedurile și/sau regulamentul pentru desfășurarea alegerii reprezentanților angajaților. In acest caz angajatorului ii revine obligaţia ca, în termen de cel mult 10 zile de la primirea procedurii și/sau regulamentului pentru desfășurarea alegerii reprezentantilor angajatilor, să informeze toţi salariaţii unităţii cu privire la conţinutul acestora in vederea desfasurarii procedurii.

Numărul reprezentanților se stabileşte de comun acord cu angajatorul, în funcţie de numărul total de angajaţi/lucrători.

Pe toată durata mandatului sunt interzise modificarea şi/sau desfacerea contractelor individuale de muncă/raporturilor de serviciu ale reprezentanţilor angajaţilor/lucrătorilor pe motive ce ţin de îndeplinirea mandatului primit de la angajaţi/lucrători.

III. Negocierile colective

Este instituita obligativitatea privind negocierea colectivă în cadrul unităților cu minimum 10 salariați, spre deosebire de reglementarea anterioară care instituia această obligație pentru angajatorii cu cel puțin 21 de angajați.

S-a redus termenul pentru desfășurarea negocierilor colective la 45 de zile, iar inițiativa negocierii nu mai aparține doar angajatorului sau organizației patronale, ci oricăruia dintre partenerii sociali. Odată cu demararea negocierilor, angajatorul va trebui să pună la dispoziție părților sindicale și/sau a reprezentanților angajaților/lucrătorilor, un spectru mai mare de informații care să permită o analiză a situației economico-financiare a acestuia.

IV. Litigii

Organizațiile sindicale au dreptul de a întreprinde orice acţiune, inclusiv de a formula acţiune în justiţie în numele membrilor lor, la cererea scrisă a acestora, fără a mai fi necesară împuternicirea scrisă. Organizaţiile sindicale au dreptul să folosească, în condiţiile prevăzute de lege, mijloace specifice, cum sunt: negocierile, procedurile de soluţionare a litigiilor prin conciliere, mediere, arbitraj, petiţie, pichet de protest, marş, miting şi demonstraţie sau grevă.

Litigiile în legătură cu executarea, modificarea sau încetarea clauzelor contractuale, pot fi supuse procedurii de mediere sau arbitraj, conform acordului scris al tuturor părţilor semnatare a contractului colectiv de muncă.

Fac excepţie conflictele legate de constatarea nulităţii contractelor colective de muncă în întregul lor, a unor clauze ale acestora ori legate de constatarea încetării contractelor colective de muncă, situaţii a căror soluţionare este de competenţa secţiilor/completelor specializate în soluţionarea litigiilor de muncă şi de asigurări sociale din cadrul tribunalelor judeţene/al municipiului Bucureşti.

V. Alte noutăți

  • Revine contractul colectiv de muncă la nivel național;
  • Dispare limitarea ca organizațiile sindicale să nu poată desfășura activități cu caracter politic;
  • Șomerii au dreptul să adere sau să rămână membri de sindicat, dar și lucrători independenți;
  • Totodată, noua lege aduce și un regim sancționatoriu mai dur decât actuala reglementare;
  • Angajatorii vor avea dreptul să fie afiliați la mai multe patronate, iar afilierea va fi posibilă și pentru angajatori PFA.