• Tax News & Insight October 2020
Article:

Tax News & Insight October 2020

19 octombrie 2020

Pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice (www.mfinante.gov.ro) a fost publicat, în data de 16 octombrie 2020, Proiectul de Ordonanță de Urgență privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Astfel, cele mai importante modificări prevăzute sunt următoarele:

 • Condițiile acordării eșalonarii la plată pentru obligațiile fiscale bugetare a căror scadență/termen de plată s-a împlinit după data declarării stării de urgență și nestinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală.
 • Contribuabilii obligaţi la plata impozitului specific unor activităţi nu datorează impozit specific pentru perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă și 31 decembrie 2020 inclusiv. Menționăm că în proiect, este prevăzută și modalitatea de recalculare a impozitului specific.
 • Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti pot adopta hotărâri până la data de 2 decembrie 2020 privind:
  • ​​​reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de până la 50%, pentru clădirile nerezidenţiale, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă și/sau alertă, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligaţi să îşi întrerupă total activitatea economică sau deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă prin care se certifică întreruperea parţială a activităţii economice;
  • scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă și/sau alertă ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, să îşi întrerupă total activitatea economică.
 • În situaţia adoptării unor hotărâri de acordare a reducerii impozitului pe clădirile nerezidenţiale, contribuabilii vor avea obligaţia ca, până la data de 21 decembrie 2020 inclusiv, să depună la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, o cerere de acordare a reducerii însoţită de o declaraţie pe propria răspundere.
 • În cazul contribuabililor care au plătit impozitul anual pe clădiri datorat pentru anul 2020, până la data de 30 septembrie 2020, aceștia pot solicita restituirea diferenței de impozit, în termenul de prescripţie a dreptului de a cere restituirea.
 • În cazul contribuabililor care au plătit taxa lunară pe clădiri datorată pentru perioada în care s-a instituit starea de urgenţă și/sau alertă, aceștia pot solicita restituirea taxei, în termenul de prescripţie a dreptului de a cere restituirea.
 • În cazul contribuabililor care beneficiază de reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de până la 50%, pentru clădirile nerezidenţiale, impozitul anual pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de reducere şi a bonificaţiei de până la 10%, după caz, asupra impozitului anual datorat pentru anul 2020.
 • Se suspendă până la data de 31 decembrie 2020 contravențiile aplicate în cazul nerespectării de către operatorii economici a obligației de a asigura conectarea la distanță a aparatelor de marcat electronice fiscale, în vederea transmiterii de date fiscale către Agenția Națională de Administrare Fiscală.
 • Debitorul care doreşte să îşi restructureze obligaţiile bugetare are obligaţia de a notifica organul fiscal competent cu privire la intenţia sa în perioada 8 august - 31 octombrie 2019 și în perioada 1 februarie - 30 septembrie 2020, precum și în perioada 1 noiembrie 2020 – 31 martie 2021 sub sancţiunea decăderii din dreptul de a mai beneficia de restructurarea obligaţiilor bugetare, şi se adresează unui expert independent în vederea întocmirii unui plan de restructurare şi a testului creditorului privat prudent.
 • Prelungirea termenului de solicitare a restructurării obligațiilor bugetare, astfel solicitarea se poate depune până la data de 30 iunie 2021, sub sancţiunea decăderii.
 • Este considerată cheltuială deductibilă contravaloarea testelor medicale de diagnosticare a infecției COVID – 19 efectuate pentru contribuabil, cu scopul depistării și prevenirii răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, pentru asigurarea desfășurării activității, individual sau într-o formă de asociere, pe perioada instituirii stării de urgenţă sau de alertă.
 • Totodată, contravaloarea cheltuielilor suportate de angajator/plătitor cu efectuarea testelor medicale de diagnosticare a infecției COVID-19, din inițiativa acestuia, pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, în scopul depistării și prevenirii răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, pentru asigurarea desfăşurării activităţii în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, pe perioada instituirii stării de urgenţă sau de alertă, reprezintă venituri neimpozabile și nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuțiilor de asigurări sociale.

 

Menționăm că informațiile de mai sus fac parte din proiectul publicat pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, iar pentru a putea fi aplicate trebuie să fie publicate în Monitorul Oficial.                                       

Aceasta publicație reprezintă o informare privind propunerile de modificare a legislației în vigoare, așa cum sunt ele facute publice de autorități. Ele nu reprezintă modificări ale legislatiei române, ci doar propuneri făcute de autorități, în functie de politica legislativă a acestora. Proiectul de modificare a actului normativ este publicat de autorități doar pentru eventuale dezbateri publice, conform legislației în vigoare. Acesta poate suferi modificări de la momentul aducerii la cunoștința publicului până la forma finală a acestuia, așa cum este publicat în Monitorul Oficial.

 

BDO nu își asumă responsabilitatea pentru orice pierdere rezultată în urma acționării pe baza informațiilor conținute de această publicație.