• Obligații fiscale restante? Noi măsuri privind simplificarea eșalonării la plată
Rethink:

Obligații fiscale restante? Noi măsuri privind simplificarea eșalonării la plată

16 noiembrie 2020

Obligații fiscale restante?  Noi măsuri privind simplificarea eșalonării la plată

O măsura mult asteptată de majoritatea contribuabililor aflați în dificultate, în ceea ce privește alocarea resurselor financiare pentru obligațiile fiscale restante, a venit o dată cu publicarea in Monitorul Oficial nr. 988 din 26 octombrie 2020 a Ordonanței de Urgentă nr.181/2020.

Astfel, la doar o zi de la atingerea termenului oficial de plată 25 octombrie 2020, este publicată Ordonanța nr.181/2020 prin care se prorogă până la data de 25 decembrie 2020 inclusiv, termenul de la care organul fiscal calculează dobânzi și penalități de întârziere și poate începe executarea silită pentru obligațiile fiscale scadente începând cu 21 martie 2020.

Ținând cont de momentul publicării prezentei Ordonanțe, interpretăm că intenția autorităților a fost de a stimula contribuabilii în vederea prioritizării plăților la bugetul de stat, până pe data de 25 octombrie și de a asigura astfel, colectarea obligațiilor fiscale restante, atât de necesare în această perioadă, având în vedere deficitul bugetar așteptat.

Printre cele mai importante modificări prevăzute se numără și simplificarea procesului de eșalonare la plată.

Eșalonarea la plată reprezintă un aranjament de plată în rate a obligațiilor fiscale restante ale debitorilor aflați în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilități bănești.

Eșalonarea la plată este reglementată amplu de Legea nr 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, simplificarea acestui proces prin OUG. 181/2020 poate reprezenta astfel un sprijin real adus contribuabililor afectați de efectele negative generate de pandemia COVID-19 și care se confruntă în aceasta perioadă cu o reala lipsă a lichidăților.

Printre cele mai importante diferențe se numară posibilitatea de eșalonare la plată fară a fi necesară constituirea de garanții, aceasta reprezentând până acum, împreună cu analiza de risc, una din cele mai mari bariere in accesarea facilității de eșalonare.  

Care sunt obligațiile fiscale pentru care pot beneficia de eșalonare la plată?

 • obligațiile fiscale înscrise în certificatul de atestare fiscală, a căror scadență/termen de plată s-a împlinit după data declarării stării de urgență 21 Martie 2020;
 • alte obligații asimilate: amenzi administrate organului fiscal si alte creanțe bugetare transmise spre recuperare organelor fiscale care potrivit legii, constituie titluri executorii.

În cazul companiilor care fac sau vor face obiectul unui control fiscal, eventuale sume suplimentare de plată vor intra, de asemenea, în calendarul de eșalonare.

Nu se acorda eșalonare la plată pentru obligațiile fiscale care:

 • au făcut obiectul unei eșalonări dar care și-a pierdut valabilitatea;
 • au scadența după data eliberării certificatului de atestare fiscală;
 • fac obiectul unei compensări în limita sumei de rambursat/de restituit/de plată de la buget;
 • sunt stabilite prin acte administrativ-fiscale suspendate la data eliberării certificatului de atestare fiscală;
 • sunt in sumă totală mai mică de 500 lei în cazul persoanelor fizice și 5.000 lei în cazul persoanelor juridice.

Care sunt condițiile pentru a beneficia de eşalonarea la plată simplificată?

Pentru a beneficia de eșalonarea la plată, principalele condiții pe care trebuie să le îndeplinească debitorul sunt:

 • să depună o cerere la organul fiscal, până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancțiunea decăderii. La cerere, debitorul poate anexa graficul de eșalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eșalonare; se va anexa certificatul de atestare fiscală, eliberat, din oficiu, de către organul fiscal;
  • să nu se afle în procedura falimentului;
  • să nu se afle în dizolvare;
  • să nu înregistreze obligații fiscale restante la data declarării stării de urgență și nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală;
  • să nu i se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară;
  • să aibă depuse toate declarațiile fiscale potrivit vectorului fiscal la data eliberării certificatului de atestare fiscală.

Atenție, atât societățile aflate în proces de insolvența cât și cele care au în derulare eșalonări la plată conform Codului de procedura fiscală pot beneficia de masura simplificată a eșalonării la plată.

Cererea debitorului se soluționează de organul fiscal în termen de 5 zile lucrătoare, prin decizie de eșalonare la plată ori respingere. Organul fiscal poate aproba plata diferențiată a ratelor de eșalonare, pentru o perioadă de cel mult 12 luni.

Procedura de acordare a eșalonării la plată de către organul fiscal central se va aproba prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență.

Care sunt principalele condiții de menținere a valabilității eșalonării la plată?

 • să se declare și să se achite obligațiile fiscale cu termene de plată începând cu data comunicării deciziei de eșalonare la plată, respectiv sa fie declarate și/sau achitate până la data de 25 inclusiv a lunii următoare scadenței prevăzute de lege;
 • să se achite obligațiile fiscale stabilite de organul fiscal prin decizie; eșalonarea la plată își menține valabilitatea și dacă aceste obligații sunt achitate în cel mult 30 de zile de la termenul de plată prevazut de lege;
 • să achite diferențele de obligații fiscale rezultate din declarații rectificative în termen de 30 de zile de la data depunerii declarației;
 • să se respecte cuantumul și termenele de plată din graficul de eșalonare; eșalonarea își menține valabilitatea și dacă rata de eșalonare este achitată până la următorul termen de plată din graficul de eșalonare.

Pot solicita modificarea deciziei de eșalonare la plată?

Decizia de eșalonare la plată poate fi modificată la cererea contribuabilului, prin depunerea a cel mult două cereri de modificare. Se poate aproba și o altă perioadă de eșaloanare, dar care nu poate depăși perioada de 12 luni, stabilindu-se noi grafice de eșalonare.

Care sunt consecințele pierderii valabilității eșalonarii la plată?

Pierderea valabilității eșalonării la plată atrage începerea sau continuarea, după caz, a executării silite pentru întreaga sumă nestinsă cât și aplicarea penalităților și dobânzilor pentru obligațiile principale rămase de plată.

Debitorul poate solicita însa menținerea valabilității, de două ori în baza unei cereri, având obligația de a achita însă obligațiile fiscale exigibile în termen de 90 de zile de la data comunicării deciziei de menținere a valabilității eșalonării.

Care este nivelul dobânzilor și penalităților calculate pentru întârziere?

Se instituie plata unei dobânzi, redusă la jumătate, respectiv 0.01% pentru fiecare zi de întarziere (în conditii normale, Codul de procedură fiscală prevede nivelul dobânzii de 0.02%).

Nivelul penalității este de 5% din suma ramasă nestinsă din rata de eșalonare, incluzând și dobânzile datorate, același procent fiind aplicat și în condiții normale.

Cum renunț la eșalonare?

Debitorul poate renunța la eșalonare, având obligația de a achita însa sumele rămase din eșalonare până la data la care intervine pierderea valabilității eșalonării la plată.

În concluzie, contribuabilii afectați de pandemia COVID-19 care se confruntă cu dificultăți financiare au la îndemână, începand cu 25 Decembrie 2020, un proces simplificat de eșalonare la plată pe o perioadă de până la 12 luni, fără a fi obligaţi să constituie garanţii în acest scop și respectiv, fără a fi necesară o analiza detaliata de risc care în alte condiții, ar fi putut fi apreciată subiectiv de către autorități. Atragem din nou atenția asupra termenului de depunere a cereri de eșalonare, respectiv 15 decembrie 2020.

Evaluăm intenția autorităților ca fiind una bună însă, se poate întâmpla ca de la intenție la aplicarea practică să existe discrepanțe. Este așteptată astfel, procedura de acordare a eșalonării la plată care urmează să fie publicată în perioda următoare.

 

Adriana Bichir s-a alaturat echipei BDO Romania acum 7 ani iar din 2019 este manager in cadrul departamentului de Accounting din Bucuresti.

Expertiza echipei locale este multidisciplinara, membrii acesteia avand certificari locale precum CECCAR, CCF sau internationale precum ACCA si oferind servicii de contabilitate, administrare taxe, expertiza contabila sau raportari finanicare conform cerintelor de management.