• Tax & Legal Flash nr. 30
Article:

Tax & Legal Flash nr. 30

12 august 2020

Ordonanța de urgență nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă

 

În vigoare de la 10 august 2020; Monitorul Oficial nr. 720 din 10 august 2020

 

 • Sprijin pentru angajații al căror program de muncă a fost redus

 

Pe durata reducerii timpului de muncă cu cel mult 50% din durata prevăzută în contractul individual de muncă, determinată de instituirea stării de urgență/alertă/asediu, pentru o perioadă de cel puțin 5 zile lucrătoare consecutive, angajații afectați au dreptul de a primi o indemnizație de 75% din diferența dintre salariul de bază brut și salariul de baza brut aferent orelor de muncă prestate efectiv. Aceasta indemnizație se suportă și plătește de către angajator la data plății drepturilor salariale, urmând a se deconta din bugetul asigurărilor pentru șomaj după îndeplinirea de către angajator a obligațiilor declarative aferente lunii în care au fost plătie. Procedura și perioada de aplicare ale acestei prevederi vor fi publicate într-o hotărâre a Guvernului. 

 

În situația în care sumele nu pot fi recuperate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, acestea nu vor fi recuperate de la salariat.

 

Din punct de vedere fiscal, indemnizația va fi supusă impozitării și plății contribuțiilor sociale obligatorii inclusiv contribuției asiguratorii pentru muncă. Totodată, indemnizația va fi cumulată venitului brut pentru stabilirea deducerii personale.

 

Pe perioada reducerii timpului de muncă sunt interzise angajarea de personal pentru activități identice sau similare cu cele prestate de către angajații al căror timp de  muncă a fost redus, precum și subcontractarea activităților desfășurate de salariații al căror timp de muncă a fost redus.

 

Angajatorul poate dispune reducerea timpului de muncă și decontarea indemnizației dacă sunt indeplinite următoarele condiții:

 • măsura afectează cel puțin 10% din numărul de salariați
 • reducerea activității este justificată de o diminuare de cel puțin 10% a cifrei de afaceri din de luna anterioară, sau cel mult din luna dinaintea lunii anterioare aplicării acestor măsuri, față de luna similară din anul anterior.

 

Indemnizația va fi luată în calcul pentru stabilirea stagiului de cotizare de minim 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii de șomaj.

 

Indemnizația nu se va cumula pentru același angajat cu indemnizațiile acordate în baza Ordonanței de urgenta nr. 92/2020.

 

În final, este de menționat ca primirea la muncă sau prestarea oricărui alt tip de muncă, inclusiv în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu în interesul angajatorului, a unuia sau a mai multor salariaţi, în afara programului de lucru redus stabilit, constituie contravenţie şi angajatorul se sancţionează cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăşi valoarea cumulată de 200.000 lei. Această prevedere legală va intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial.

 

 • Sprijin pentru profesioniști în cazul reducerii activității

 

Profesioniștii, precum și persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei și a căror activitate a fost redusă ca urmare a instituirii stării de urgență/alertă/asediu, beneficiază la cerere, în baza unei declarații pe propria răspundere, de o indemnizație lunară de 41.5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020 (adică 41.5% din 5.429 lei reprezentând 2.251 lei). Plata indemnizației se va realiza de la bugetul de stat prin agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București. 

 

Indemnizația va fi supusă impozitului pe venit și contribuțiilor sociale obligatorii și se va declara prin declarația unică privind impozitul pe venit si contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, cu excepția persoanelor care au încheiate convenții individuale de muncă, ale căror obligații fiscale se declară, se rețin și se plătesc de către societatea cooperativă.

 

Durata efectivă de aplicare a măsurii și categoriile de profesioniști, precum și procedura de plată a indemnizației, se vor stabili prin hotărâre de Guvern.

 

 • Sprijin pentru persoanele care desfășoară activități cu caracter ocazional (zilieri)

 

Zilierii care îşi desfăşoară activitatea în unul dintre domeniile prevăzute la art. 13 din Legea nr. 52/2011 (spre exemplu: agricultură, silvicultură, HoReCa, etc.) și a căror activitate a fost întreruptă sau restrânsă ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2 pentru o perioada de trei luni, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020, beneficiază de o suma reprezentând 35% din remunerația cuvenită zilei de muncă. Suma se acordă de beneficiarul lucrării din bugetul propriu și ulterior se decontează la cererea acestuia, pentru persoanele pentru care a fost plătită, de la bugetul de stat prin agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București. 

 

Cererea va fi insoțită de listele cu zilierii care au beneficiat de indemnizație și se va depune lunar, pentru luna anterioară, până la data de 5 a fiecărei luni, în format electronic.

 

Din punct de vedere fiscal, indemnizația se va asimila veniturilor de natură salarială pentru care se datorează atât impozit pe venit, cât și contribuții sociale obligatorii.

 

 • Sprijin pentru persoanele angajate pe o perioadă determinată

 

Angajatorii pot solicita până la data de 31 decembrie 2020, dar nu mai mult de o perioada de 3 luni, pentru angajații care incheie contracte individuale de muncă pe o perioadă determinată de pana la 3 luni, decontarea unei părți din salariul acordat acestora, suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, reprezentând 41.5% din salariul aferent zilelor lucrate pentru un program de lucru de 8 ore/zi, dar nu mai mult de 41.5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020 (adică 41.5% din 5.429 lei reprezentând 2.251 lei).

 

Angajatorul are obligația de a plăti integral salariul, suma reprezentând 41.5% fiind decontată ulterior de ANOFM la cerea angajatorului în baza unei declarații pe propria răspundere însoțită de lista persoanelor pentru care se solicita decontarea, după îndeplinirea obligațiilor declarative și de plată a veniturilor salariale pentru perioada pentru care se face solicitarea.

 

Decontarea se va efectua în termen de maxim 10 zile de la data depunerii cererii, în baza unei proceduri care se aprobă prin hotărâre de Guvern.

 

 • Sprijin pentru angajații care au lucrat în regim de telemuncă

 

Au fost aprobate măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor prin acordarea unei sume în valoare de 2.500 lei, o singură dată, pentru fiecare angajat care a lucrat în regim de telemuncă pe perioada stării de urgentă cel putin 15 zile lucrătoare, cu scopul achizitionării de pachete de bunuri și servicii tehnologice necesare desfășurării activității în regim de telemuncă.

 

Sumele se acordă, în ordinea depunerii solicitărilor, până la 31 decembrie 2020 din bugetul asigurărilor de șomaj, prin ANOFM, în limita fondurilor alocate cu această destinație. Modalitatea de acordare și bunurile ce pot fi achiziționate se stabilesc prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale ce se va publica în Monitorul Oficial în termen de 10 zile de la publicarea prezentei Ordonanțe.


 Totodată, în termen de 30 de zile de la acordarea sumei de 2.500 lei angajatorul are obligația de a transmite ANOFM documente justificative referitoare la achiziția categoriilor de bunuri stabilite, iar în cazul nerespectării acestei obligații angajatorul are obligația de a restitui integral suma acordată în termen de 30 de zile.

 

 • Prevederile acestei Ordonanțe nu se aplică:
 • instituțiilor publice;
 • angajatorilor aflați în faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitățile suspendate, potrivit legii;
 • angajatorilor care sunt înregistrați în jurisdicții necooperante în scopuri fiscale.