This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
 • Tax & Legal Flash nr. 29
Article:

Tax & Legal Flash nr. 29

23 iulie 2020

Ordinul nr. 2148/2020 privind modificarea și completarea Instrucțiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operațiunile prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. a)-i), art. 294 alin. (2) și art. 296 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 103/2016 

În Monitorul Oficial nr. 628 a fost publicat actul normativ care modifică OMFP 103/2016 (ce reglementează scutirile de TVA pentru livrări intracomunitare, exporturi etc.). 

Printre cele mai notabile modificări se regăsesc:

 • Modificarea termenului pentru prezentarea documentelor în vederea justificării scutirii de taxă (de la 90 zile de la 150 zile);
 • Documentele necesare pentru a proba transportul intracomunitar de bunuri (în raport cu remediile rapide instituite prin Regulamentul UE 2018/1912). În acest sens, justificarea scutirii de TVA privind livrările intracomunitare de bunuri se realizează prin deținerea următoarelor documente: 

a) factura; 

b) documentele care atestă că bunurile au fost transportate din România în alt stat membru;

 • O altă condiție pentru aplicarea scutirii este ca furnizorul să înscrie livrarea intracomunitară în declarația recapitulativă. În absența declarării sau dacă raportarea este efectuată eronat, scutirea nu se aplică, cu excepția situației în care autoritatea fiscală apreciază ca fiind motivată justificarea furnizorului cu privire la erorile survenite precum și raportarea operațiunii în declarația recapitulativă de către furnizor.
 • Pentru justificarea transportului bunurilor vor fi necesare documente suplimentare, după cum urmează: 

1. Transportul este realizat de furnizor 

➢ transportul va fi justificat pe baza a 2 elemente concludente dintre documentele specifice tipului de transport realizat (CMR semnat, conosament, factura de la transportator, airbill), emise de două entități independente una de cealaltă, de vânzător sau de cumpărător; 

➢ sau, pe baza unui element din cele enumerate mai sus, împreună cu o dovadă concludentă din alte documente emise de două entități independente una de cealaltă, de vânzător sau de cumpărător:

a) polița de asigurare pentru bunurile transportate; 

b) documente bancare care atestă plata transportului; 

c) proces verbal de primire a bunurilor emis de către depozitarul din statul membru de destinație; 

d) documentele oficiale eliberate de o autoritate publică, precum un notariat, care să ateste sosirea bunurilor în statul membru de destinație. 

2. Transportul este realizat de cumpărător 

➢ transportul va fi justificat pe baza acelorași documente precum cele prezentate anterior (în situația în care transportul este realizat de furnizor), în plus fiind necesară o declarație scrisă că bunurile au fost transportate de cumpărător sau de o persoană terță în numele acestuia, precum și mențiunea statului membru de destinație (data emiterii, numele și adresa cumpărătorului, cantitatea și natura bunurilor, data și locul de sosire a bunurilor și, în cazul livrării de mijloace de transport, numărul de identificare al mijlocului de transport și identificarea persoanei care acceptă bunurile în numele cumpărătorului) – declarația trebuie transmisă către furnizor până pe 10 a lunii următoare livrării.

 • Este clarificata aplicarea scutirea pentru livrari intracomunitare de bunuri pentru situatiile ce nu se încadrează în prezumția prevăzută la art. 45a din Regulamentul 282/2011, transportul bunurilor din România în alt stat membru se justifică conform prevederilor prezentului articol. Astfel de situații pot fi, fără a se limita la acestea, cele în care: transportul bunurilor este realizat cu propriile mijloace de transport de către furnizor sau cumpărător, bunurile ce fac obiectul livrării sunt mijloace de transport care se deplasează singure pe roți, pe cale maritimă, fluvială sau aeriană, persoanele implicate în transportul bunurilor nu sunt părți independente atât una de cealaltă, cât și de vânzător și de cumpărător sau nu se poate face dovada independenței acestora;
 • Modalitatea de aplicare a scutirii de TVA la exporturile de bunuri realizate de o persoană (UE sau non-UE) ce nu are calitatea de exportator din punct de vedere vamal (înscrierea datelor de identificare și a facturii la caseta 44 din DVE);
 • Scutirea de TVA pentru serviciile de transport (și alte servicii) direct legate de exportul bunurilor se aplică doar de către persoana care facturează exportatorul/destinatarul bunurilor (transpunerea cauzei C-288/16 LC, respectiv clarificarea faptului că scutirea nu se aplică în lanț de către transportator și casele de expediții);
 • Se aduc modificări cu privire la documentele necesare justificării scutirii de TVA privind prelucrarea bunurilor mobile corporale, livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, livrările intracomunitare de produse accizabile;
 • Se aduc clarificări privind scutirea de TVA pentru serviciile de încărcare/descărcare pe/de pe o navă atribuită navigației în largul mării și scutirea de TVA pentru aeronave. 

 

Legea nr. 136 din 18 iulie 2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic prevede urmatoarele aspecte:

 • Lista bolilor infectocontagioase pentru care se instituie izolarea persoanelor la domiciliul acestora, la locaţia declarată de acestea sau, după caz, în unităţi sanitare sau în locaţii alternative ataşate acestora, precum şi lista unităţilor sanitare de bază în care se tratează persoanele bolnave se stabilesc prin hotărârea Guvernului.
 • Măsura izolarii trebuie: 
 • 1. să fie dispusă pe durată limitată, în mod nediscriminatoriu şi proporţional cu situaţia de fapt care o determină; 
 • 2. să aibă ca scop prevenirea răspândirii unei boli infectocontagioase, periculoase pentru siguranţa persoanei şi sănătatea publică; 
 • 3. să fie instituită pentru a proteja interesul public şi să nu determine un dezechilibru între nevoia de protejare a sănătăţii publice şi imperativul respectării libertăţii persoanei.
 • Izolarea la domiciliu sau la locaţia declarată nu poate fi dispusă în situaţiile în care informaţiile oficiale referitoare la tipul agentului înalt patogen, calea de transmitere şi rata de transmisibilitate impun izolarea persoanelor exclusiv în unităţile sanitare stabilite prin Hotărâre a Guvernului.
 • Toate actele administrative cu caracter normativ privind instituirea, modificarea sau încetarea măsurilor din prezenta lege pot fi atacate de către orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim la instanţa competentă, cu acţiune în anulare la instanţa de judecată competentă, atât pentru motive de nelegalitate, cât şi de netemeinicie, în termen de 5 zile de la publicarea actului administrativ în Monitorul Oficial al României sau de la data luării la cunoştinţă a conţinutului actului în cazul nepublicării acestuia.
 • În cazul în care o persoană nu respectă măsura izolării la domiciliu sau la locaţia declarată pe durata acesteia, deşi a consimţit-o anterior, medicul sau, după caz, organele de control informează de îndată Direcţia de Sănătate Publică judeţeană sau a Municipiului Bucureşti, care poate confirma sau infirma măsura izolării recomandată de medic, în unitatea sanitară, prin decizie individuala. Decizia va conţine menţiuni cu privire la data şi emitentul actului, numele şi datele de identificare ale persoanei carantinate, durata măsurii şi calea de atac prevăzută de lege.
 • În scopul prevenirii răspândirii bolii infectocontagioase, până la comunicarea hotărârii primei instanţe de anulare a actului administrativ contestat, persoana în cauză nu poate părăsi locaţia unde se află izolată fără încuviinţarea medicului sau a reprezentantului direcţiei de sănătate publică.
 • Ordinele şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă sau ale persoanei desemnate de acesta pot fi contestate de către orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim la instanţa competentă, în condiţiile Legii 136/2020. 

 

Ordinul nr. 2100/2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii 

Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii prevede urmatoarele:

 • Debitorii ce pot beneficia de facilitățile prevăzute în procedură sunt: 

➢ toate categoriile de debitori, cum ar fi persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate; 

➢ asocieri și alte entități fără personalitate juridică; 

➢ persoane fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere; 

➢ unități administrativ-teritoriale sau subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiului București; 

➢ instituții publice.

 • Organul fiscal central sau, după caz, autoritățile/instituțiile care au transmis titlurile executorii, acordă urmatoarele facilități fiscale: 

➢ amânarea la plată a obligațiilor de plată accesorii rămase nestinse la data emiterii certificatului de atestare fiscală, până la data soluționării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, în cazul nedepunerii cererii; 

➢ anularea obligațiilor de plată accesorii. 

 • Categoriile de obligații de plată accesorii care pot face obiectul facilităților fiscale sunt următoarele: 

➢ dobânzi/majorări de întârziere; 

➢ penalități de întârziere/penalități de nedeclarare/penalități; 

➢ orice alte obligații de plată accesorii.

 • Prevederile procedurii se aplică debitorilor cărora li s-au comunicat decizii de impunere aferente unor obligații bugetare principale scadente până la data de 31 martie 2020 inclusiv, ca urmare a unei inspecții fiscale sau a unei verificări a situației fiscale personale în derulare la data de 14 mai 2020, indiferent de data comunicării deciziei de impunere.
 • Prevederile procedurii se aplică și pentru notificările ori cererile de anulare a obligațiilor de plată accesorii depuse după data de 14 mai 2020 și până la intrarea în vigoare a prezentei proceduri, respectiv 20 iulie 2020.