This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
 • Tax & Legal Flash nr. 22
Article:

Tax & Legal Flash nr. 22

03 iunie 2020

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, precum și pentru modificarea altor acte normative

Vă prezentăm mai jos modificările introduse prin OUG 90/2020:

I. Modificări ale Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale:

 • în scopul evitării deschiderii procedurii insolvenței, se extinde termenul de scadență a obligațiilor fiscale ce pot fi restructurate, astfel că se pot restructura obligațiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 și neachitate până la data emiterii certificatului de atestare fiscală, precum și obligațiile bugetare accesorii;
 • sunt incluse în categoria obligațiilor fiscale restante la 31 martie 2020 și obligațiile bugetare declarate de debitor sau stabilite de organul fiscal competent prin decizie după data de 1 aprilie 2020, aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020 inclusiv, precum și obligațiile fiscale principale scadente în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare (respectiv 21 martie 2020) și data de 31 martie 2020 inclusiv;
 • se aplică un nou termen pentru restructurarea obligațiilor bugetare principale și accesorii stabilite de alte organe decât organele fiscale, precum și pentru amenzile de orice fel, astfel că vor fi restructurate acele obligații transmise spre recuperare organelor fiscale centrale după data de 1 aprilie 2020 până la data eliberării certificatului de atestare fiscală;
 • notificarea organului fiscal competent cu privire la intenția de restructurare a obligațiilor bugetare se va transmite în perioada 8 august - 31 octombrie 2019, precum și în perioada 1 februarie - 30 septembrie 2020, sub sancțiunea decăderii;
 • cu privire la măsura înlesnirii la plată a obligațiilor bugetare, debitorul trebuie să achite, până la data depunerii solicitării de restructurare, obligațiile bugetare scadente în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2020 și data depunerii solicitării de restructurare;
 • în cazul debitorilor care au inclusă în planul de restructurare măsura de anulare a unui cuantum de maximum 30%, respectiv un cuantum cuprins între 30% și 40% sau între 40% și 50% inclusiv din totalul obligațiilor bugetare principale, debitorul trebuie să achite 5%, 10% sau 15%, după caz, doar din cuantumul obligațiilor bugetare principale, și nu din cuantumul obligațiilor bugetare principale și accesorii așa cum prevedea vechea reglementare;
 • solicitarea de restructurare se poate depune până la data de 15 decembrie 2020, sub sancțiunea decăderii;
 • debitorii care au depus notificări privind intenția de restructurare a obligațiilor bugetare până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență pot depune cererea de restructurare până la data de 15 decembrie 2020 iar organul fiscal competent va elibera, din oficiu, un nou certificat de atestare fiscală în termen de cel mult 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pe care îl va comunica debitorului;
 • pentru debitorii care au depus solicitări privind restructurarea obligațiilor bugetare aflate în curs de soluționare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, acestea se soluționează potrivit legislației în vigoare la data depunerii solicitării sau debitorii pot opta prin cerere adresată organului fiscal competent, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pentru refacerea planului de restructurare cu obligațiile bugetare restante la 31 martie 2020 și depunerea unei noi cereri până la 15 decembrie 2020.

II. Modificări ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare

Se prorogă până la data de 25 iunie 2020, inclusiv, termenul de la care organul fiscal calculează dobânzi și penalități de întârziere și poate începe executarea silită pentru obligațiile fiscale scadente începând cu 21 martie 2020.

III. Modificări ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar- fiscale

Se prorogă până la data de 25 iunie 2020 inclusiv termenul până la care se aplică măsurile derogatorii privind soluționarea deconturilor cu sume negative de TVA prin control ulterior și se suspendă calculul de accesorii și menținerea valabilității eșalonărilor la plată, în cazul plăților cu întârziere a ratelor din graficele de eșalonare.

Ordonanța de urgență nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative

Vă prezentăm mai jos modificările introduse prin OUG 92/2020:

I. Incepand cu data de 1 iunie 2020, angajatorii ai caror angajati au avut contractele individuale de muncă suspendate în baza art. 52 alin. 1 lit.c din Legea nr. 53/2003 (somaj tehnic) si nu au activitatile suspendate în continuare, beneficiaza, pentru o perioada de trei luni, de decontarea unei parti din salariu, suportata din bugetul asigurarilor pentru somaj, reprezentand 41,5% din salariul de baza brut corespunzator locului de munca ocupat, dar nu mai mult de 41,5 % din castigul salarial mediu brut (in 2020, castigul salarial mediu brut este de 5.429 lei).

Angajatorii au obligația menținerii raporturilor de muncă până la data de 31 decembrie 2020, cu excepția lucrătorilor sezonieri. Această obligație nu se aplică în cazul în care încetarea contractului de muncă intervine din motive neimputabile angajatorului.

Pentru a beneficia de acest stimulent, angajații trebuie să fi avut contractul individual de muncă suspendat minimum 15 zile în perioada stării de urgență sau de alertă și să fi beneficiat de indemnizația reprezentând 75% din salariul de bază sau de indemnizația de șomaj tehnic. Prevederea se aplică salariaților, precum și persoanelor care au încheiate convenții individuale de muncă.

Sumele se acordă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în limita bugetului aprobat. Angajatorii suportă integral contravaloarea salariilor angajaților care beneficiază de prevederile ordonanței de urgență, urmând să își recupereze banii ulterior de la stat.

II. Angajatorii care în perioada 1 iunie 2020 – 31 decembrie 2020 încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane în vârstă de peste 50 ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgență sau a stării de alertă, înregistrați ca șomeri în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2500 RON.

De asemenea, de același stimulent beneficiază și angajatorii care angajează persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani, in aceleași condiții.

În ambele situații, angajatorii au obligația menținerii raporturilor de muncă pentru o perioadă de minimum 12 luni de la împlinirea termenului de 12 luni pentru care se acordă stimulentul.

Prevederile de mai sus se aplică și în cazul încadrării în muncă a cetățenilor români cărora le-au încetat raporturile de muncă cu angajatorii străini aflate în derulare pe teritoriul altor state din motive neimputabile lor, prin concediere.

III. Acordarea indemnizației de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat sau a indemnizației de 75% din câștigul salarial mediu brut pentru alți profesioniști se prelungește și după data de 31 mai 2020, până la ridicarea restricțiilor, pentru toate domeniile de activitate în care se mențin restricții.

HOTĂRÂREA nr. 434 din 28 mai 2020 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID19

În contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României prin Hotarârea de Guvern nr. 394/2020, Guvernul României a adoptat noi măsuri de interes, precum:

 • permiterea deplasării persoanelor în afara localității/zonei metropolitane fără a mai fi necesară justificarea motivului deplasării;
 • reluarea transportului rutier internaţional de persoane prin servicii regulate, servicii regulate speciale şi servicii ocazionale în trafic internaţional, pentru toate cursele efectuate de către operatorii de transport din şi către România, în anumite condiții;
 • permiterea preparării, comercializării și consumului produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanţe de minimum 2 m între mese şi participarea a maximum 4 persoane la o masă, în anumite condiții;
 • desfășurarea competițiilor sportive organizate în aer liber sau în bazine acoperite/aer liber în anumite condiții, inclusiv fără spectatori;
 • spectacolele, concertele sau evenimentele culturale sunt permise cu participarea a cel mult 500 de spectatori, așezați la distanță de minimum 2 metri unul față de celălalt, împreună cu purtarea măștii de protecție și cu respectarea altor condiții.