Additionally, paste this code immediately after the opening tag:
  • Tax Flash nr. 28
Article:

Tax Flash nr. 28

10 iulie 2020

Legea nr. 114/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, precum și pentru modificarea altor acte normative 

Legea prevede următoarele modificări:

  • Se pot restructura obligațiile bugetare principale restante la data de 31 Iulie 2020 și neachitate până la data emiterii certificatului de atestare fiscală, precum și obligațiile bugetare accesorii. Menționăm că până la publicarea acestei modificări, se puteau restructura obligațiile restante la 31 martie 2020;
  • Se extinde categoria obligațiilor pentru care se poate solicita restructurarea prin adăugarea obligațiilor care se cuvin bugetelor autorităților publice centrale și locale;
  • Se includ în categoria obligațiilor fiscale restante la data de 31 iulie 2020 obligațiile bugetare declarate de debitor sau stabilite de organul fiscal competent prin decizie după data de 1 august 2020, aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 iulie 2020, precum și obligațiile fiscale principale scadente în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare (21 martie 2020) și data de 31 iulie 2020 inclusiv; 
  • Se aplică un nou termen pentru restructurarea obligațiilor bugetare principale și accesorii stabilite de alte organe decât organele fiscale, precum și pentru amenzile de orice fel, astfel că vor fi restructurate acele obligații transmise spre recuperare organelor fiscale centrale după data de 1 august 2020 până la data eliberării certificatului de atestare fiscală;
  • Se extinde termenul pana la care se poate depune solicitarea de restructurare, respectiv data de 15 decembrie 2020, devine 31 decembrie 2020, sub sancțiunea decăderii.