Additionally, paste this code immediately after the opening tag:
  • Tax Flash no. 25
Article:

Tax Flash no. 25

26 iunie 2020

Ordonanța de urgență nr. 99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene

Potrivit ordonanței de urgență sunt prevăzute următoarele modificări:

  • Contribuabilii obligați la plata impozitului specific unor activități, potrivit Legii nr. 170/2016, pentru anul 2020, nu datorează impozit specific pentru o perioadă de 90 zile de la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență. Contribuabilii recalculează, în mod corespunzător, impozitul specific aferent anului 2020. Pentru recalcularea impozitului specific anual, se scade și perioada în care sa întrerupt activitatea total sau parțial din cauza stării de urgență. Astfel, mecanismul de calcul impune cumularea numărului de zile în care nu s-a desfășurat activitate în perioada stării de urgență cu cele 90 de zile menționate de ordonanța de urgență, totalul acestora urmând să se scadă din cele 365 zile ale anului fiscal.
  • Se extinde acordarea bonificației pentru plata până la termenul scadent a impozitului pe profit trimestrial / plăților anticipate trimestriale, respectiv a impozitului pe venitul microîntreprinderilor. Astfel, contribuabilii plătitori de impozit pe profit sau plătitori de impozit pe venitul microîntreprinderilor care vor achita impozitul datorat trimestrial/plata anticipată trimestrială până la termenele scadente, 25 iulie 2020 inclusiv, pentru trimestrul II, respectiv 25 octombrie 2020 inclusiv, pentru trimestrul III, beneficiază de o bonificație de 10% calculată asupra impozitului datorat trimestrial/plății anticipate trimestriale;
  • În cazul contribuabililor care au optat pentru an fiscal diferit de anul calendaristic, aceștia beneficiază de bonificația prevăzută de alin. (1) din Ordonanța nr. 33/2020 (5% / 10% în funcție de categoria de contribuabil) dacă achită impozitul datorat trimestrial/plata anticipată trimestrială până la termenul scadent cuprins în perioada 25 aprilie - 25 iunie 2020 inclusiv, și de o bonificație de 10% dacă achită impozitul datorat trimestrial/plata anticipată trimestrială până la termenul scadent cuprins, după caz, în perioada 26 iunie – 25 septembrie inclusiv, și în perioada 26 septembrie - 25 decembrie 2020 inclusiv;
  • Prevederile referitoare la acordarea bonificațiilor sunt valabile și pentru contribuabilii care intră sub incidența Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, pentru impozitul pe profit/plata anticipată trimestrială aferente trimestrelor I, respectiv pentru trimestrele II și III ale anului 2020;
  • Se prorogă până la data de 25 octombrie 2020 inclusiv, termenul de la care organul fiscal calculează dobânzi și penalități de întârziere și poate începe executarea silită pentru obligațiile fiscale scadente începând cu 21 martie 2020;
  • Se prorogă până la data de 25 octombrie 2020 inclusiv termenul până la care se aplică măsurile derogatorii privind soluționarea deconturilor cu sume negative de TVA prin control ulterior și se suspendă calculul de accesorii și menținerea valabilității eșalonărilor la plată, în cazul plăților cu întârziere a ratelor din graficele de eșalonare.

Ordinul nr. 2668/2020 privind aprobarea Procedurii de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale, definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, la sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al Agenției Naționale de Administrare Fiscală

Potrivit ordinului, operatorii economici care încasează contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum și a prestărilor de servicii efectuate direct către populație, au obligația de a asigura conectarea la distanţă a aparatelor de marcat electronice fiscale în vederea transmiterii de date fiscale către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

În acest sens, conectarea se va realiza începând cu data de 1 iulie 2020, pe categorii de contribuabili, cu respectarea următoarelor termene:

a) până la data de 30 septembrie 2020, operatorii economici încadrați în categoria marilor contribuabili;

b) până la data de 31 ianuarie 2021, operatorii economici din categoria contribuabililor mijlocii și mici;

c) operatorii economici care achiziționează aparate de marcat electronice fiscale ulterior datei de 1 februarie 2021, la data instalării aparatului de marcat electronic fiscal.

Prin excepție, operatorii economici care utilizează aparate de marcat electronice fiscale instalate în zone nedeservite de rețele de comunicații electronice au obligația completării și transmiterii declarației prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul ordin, cu respectarea anumitor termene, în funcție de categoriile de contribuabilii din care fac parte.